Projekat enterijera frizerskog salona "Too good to be true"

Team of authors / Autorski tim:
Jelena Atanacković Jeličić

Jelena Despotović
Stanislav Grgić
Saša Medić


Konsultanti:
Marko Popadić
Sonja Popadić

Location / Lokacija: Novi Sad
Designed / Godina projektovanja: 2015.

IMG_4473IMG_4475-2IMG_4475IMG_4476


Konkurs za idejno rešenje TRI TRGA U BEOGRADU

Team of authors / Autorski tim:
Jelena Despotović
Dejan Ecet
Stanislav Grgic
Jelena Atanacković Jeličić
Igor Maraš
Saša Medić
Dragana Metikoš
Milenko Radović

consultant: Saša Tkačenko

Location / Lokacija: Beograd
Designed / Godina projektovanja: 2015Tekstualni deo Trg Republike
Tekstualni deo Trg Republike 2
Tekstualni deo Trg Republike 3
Tekstualni deo Trg Republike 4


1
2 copy

3 copy
4 copy
5 copy
6 copy
7 copy
8 copyKonkurs za idejno rešenje TRI TRGA U BEOGRADU

Team of authors / Autorski tim:
Nikola Crevar
Radomir Kojić
Rastko Nožinić
Tatjana Šolević
Marko Todorov
Ivana Miškeljin

Location / Lokacija: Beograd
Designed / Godina projektovanja: 2015KONCEPT

Ciljevi predložene intervencije odnose se na naglašavenje postojećih vrednosti svake od tri celina, kroz dodavanje novih slojeva fizičke strukture - lejera - u skladu sa njenim identitetom, a u cilju preciznog formulisanja različitih karaktera prostornih celina:

Trg republike

Trg republike je celina koja je pretrpela najveću transformaciju. Predloženo je novo saobraćajno rešenje, pošto je ocenjeno da postojeće ne odgovara, kako karakteru, tako ni morfologiji trga. Izmeštanjem mesta ulivanja Kolarčeve ulice u Francusku ulicu i formiranjem novih prostornih granica trga, stekli su se uslovi za njegovu drugačiju prostornu organizaciju, a sa ciljem naglašavanja karaktera ovog trga kao svečanog, centralnog gradskog trga (umesto karaktera saobraćajnog trga, što je slučaj sada).

Izgradnjom novog objekta „Centra za vizuelne umetnosti“, sa garažom u podzemnim etažama, trg je morfološki uobličen i zatvoren. Na mestu TC „Staklenac“ predlaže se izgradnja ekskluzivne robne kuće sa pjacetom na samom uglu Makedonske i produžetka Kolarčeve ulice.

Novim saobraćajnim rešenjem i novim objektima, definisano je polje trga, koje je u osi Francuske ulice podeljeno na dve podceline: zonu „zelenog kvadratnog polja“ i „zonu tepiha“.

Tepih

Svečani karakter centralnog gradskog trga postiže se formiranjem granitnog „tepiha“ u parteru, kojim se definišu njegove prostorne granice i povezuju objekti na trgu - zgrada Narodnog pozorišta i zgrada Narodnog muzeja - u jednu celinu. Klasična elegancija materijala upotrebljenih za popločavanje - crnog granita u dve varijante obrade - paljenog i poliranog, kao i upotreba intarzija od mesinga, ističe značaj ovog trga i objekata na njemu. Trg je osvetljen usmerenim svetlom, sa visokih stubova javne rasvete, tako da se ostvaruje efekat mekog, suptilnog prelaza između osvetljenih i zasenčenih zona trga.

Zeleno kvadratno polje
Zona trga između ose Francuske ulice i predloženog produžetka Kolarčeve ulice ima drugačiji karakter. Nju karakteriše pravilan raster drveća - „zeleno kvadratno polje“ koje formira „zelenu nadstrešnicu“ u zoni krošnji, ali ostavlja slobodan prostor ispod njih. Ta površina je popločana pločama od svetlog zaglađenog betona. Krošnje drveća su osvetljene podnim svetiljkama, i u večernjim časovima one postaju svetlosna instalacija.

Ovo „kvadratno polje“ svojom zelenom masom definiše granicu Trga, povezuje se sa postojećim drvećem na Oblićevom vencu, duž Francuske ulice sa Platoom Vase Čarapića

Saobraćaj
Rešenjem se predviđa produžetak Kolarčeve ulice prema Platou Vase Čarapića, gde se uliva u Francusku ulicu, odnosno odvaja krak za Bulevar Despota Stefana i ulicu Braće Jugovića. Saobraćaj oko platoa Vase Čarapića je moguće rešiti na dva načina, semaforskom raskrsnicom ili uvođenjem kružnog toka oko platoa, bez izmene saobraćajnih pravaca.
Produžetak Francuske ulice od platoa Vase Čarapića prema Trgu republike je pristupna ulica za parking garažu u podzemnim etažama predviđene zgrade Centra za vizuelnu umetnost. Ulazak na trg i u ulicu Vase Čarapića je dozvoljen samo taksi vozilima i vozilima hitnih službi. Kolovoz u ulici Vase Čarapića ukinut je, odnosno nivelisan u ravan sa trgom, a prioritet se daje pešačkom saobraćaju. Prolazak kroz trg dozvoljen je samo vozilima javnog gradskog saobraćaja (trolejbusi i, eventualno u budućnosti, tramvaji). Ukrštanje Kolarčeve, Makedonske i ulice Vase Čarapića, rešeno je semaforskom raskrsnicom.

Trg Nikole Pašića

Koncepcijski, pristup reševanja Pašićevog trga se može definisati kao sistem “bez hijerarhije”, i kao takav suprotan je logici reševanja Trga Republike.

Ovakav prIstup proizašao je iz analize postojećih vrednosti oce celine. Drveće je zadržano u neformalnom rasteru, uz dodavanje novih sadnica. Uz svako drvo je dodat izvor vode. Blagom denivelacijom terena voda se usmerava i zadržava oko stabala. Deo vode se vraća u sistem, a deo vode, po potrebi, koristi za zalivanje drveta. Tako je moguće promeniti i izgled i karakter trga… Suv trg sa blagim denivelacijama, nasuprot trgu sa vodenim površinama u zoni drveća ili trg sa vertikalnim prskalicama koje zamenjuju fontanu i, u letnjem periodu, doprinose osećaju svežine. Funkcija trga ostaje nepromenjena. U zimskom periodu može se koristiti kao klizalište, ali je otvoren i za različite manifestacije (koncerti, sajmovi knjiga, izložba antikviteta, gastronomski festivali itd…). U skladu sa neformalnim karakterom trga, umesto klupa kao uobičajenog elementa urbanog mobilijara, predlažu se javne stolice, takođe u slobodnoj, neformalnoj dispoziciji. Predviđa se mogućnost fiksiranja stolica na određenu poziciju, ali i njihovo pregrupisavanje, npr. za potrebe koncerata klasične muzike ili filmskih projekcija na otvorenom. Materijal je isprani beton sa vidljivim agregatom.
Oko Trga Nikole Pašića se zadržava postojeće saobraćajno rešenje. Prostor oko skupštine ostaje parkovska površina, ali sa uvođenjem novih slojeva zelenila.Terazije

Karakter ovog trga je prolazni. Predviđa se povezivanje Terazija sa Terazijskom terasom. Parterno rešenje je elegantno i sugestivno u smislu upotrebe materijala. Ono ima za cilj da poveže podceline. U tom smislu gustina popločavanje se menja na prilazu podzemnim prolazima, ili ukrštanjima sa susednim ulicama i prolazima kao što su Bezistan i Nušićeva ulica, odnosno, na svim onim mestima koji predstavljaju veze.

Nušićeva ulica

Rešenjem je predviđena ulica sa dva lica - dnevnim i noćnim. U toku dana zadržava se njen utilitarni karakter dostavne ulice. U večernjim časovima, ceo parter, obložen svetlim pločama od zaglađenog betona, se pretvara u svetlosnu instalaciju, upotrebom indirektnog osvetljenja.BG TRGOVI_STRANA 1 (Copy)
BG TRGOVI_STRANA 2 (Copy)
BG TRGOVI_STRANA 3 (Copy)
BG TRGOVI_STRANA 4 (Copy)
BG TRGOVI_STRANA 5 (Copy)
Idejno rešenje paviljona u sklopu OŠ ˝Marija Trandafil˝, Veternik


Team of authors / Autorski tim:
Nikola Crevar
Jelena Atanacković Jeličić
Tatjana Šolević
Location / Lokacija: Novi Sad
Designed / Godina projektovanja: 2014.

Osnovno polazište prilikom izrade idejnog rešenja paviljona za izvođenje lutkarskih predstava bilo je formiranje slobodnog, inkluzivnog i otvorenog prostora. Projektantski pristup baziran je na shvatanju arhitekture kao oruđa komunikacije, te je amfiteatar oblikovan kao mesto za odvijanje edukativnih i zabavnih sadržaja u sklopu nastave i vannastavnih aktivnosti kao što su predstave, priredbe, prijemi novih generacija učenika, dodela različitih priznanja, održavanje časova i predavanja... Formiran je prostor koji će se razvijati paralelno sa potrebama svih učenika i školskog programa.

Objekat je pozicioniran na slobodnoj zelenoj površini, između dve glavne pešačke komunikacije na parceli, te sa glavnim ulazom škole jasno formira mesto okupljanja. Postojeći problem nakupljanja podzemnih voda rešava se nasipanjem terena, na kojem se formira vrt koji je zamišljen kao nova površina koju učenici i zaposleni sami uređuju u skladu sa željama i potrebama.

Prostor je funkcionalno podeljen na dva dela – prostor za aktere i prostor za posmatrače.
Prostor za posmatrače definisan je stepenastim gledalištem koje je dimenzionisano tako da je omogućeno direktno sedenje na podu ili postavljanje stolica. Prostor za aktere jeste prostrana pozornica koju od pomoćnog prostora za skladištenje i pripreme deli jedan pokretni pregradni panel. Prostor služi nameni za koju je projektovan, ali istovremeno inicira i razvoj novih edukativnih procesa i omogućava transformaciju sa vremenom koje dolazi.

Spoljašnja materijalizacija objekta je izvedena od termo stakla u tankim aluminijumskim profilima.
Konstrukcija podne ploče sa temeljima izvedena je od armiranog betona, a noseća konstrukcija krova izvedena je u potpunosti od lameliranog lepljenog drveta. Staklena opna formirana je od pokretnih i fiksnih panela čijim se otvaranjem/zatvaranjem postižu različiti stepeni provetrenosti i otvorenosti. Zaštita od sunca obezbeđena je postavljanjem zavesa duž cele staklene opne čijim se pomeranjem može kontrolisati i atmosfera unutar paviljona. Betonski pod je u zoni pozornice uglačan, dok je stepenasto gledalište obloženo drvenim daskama – što omogućava direktno sedenje na stepenicima. Drvo kao topao taktilan materijal povezuje enterijer sa eksterijerom, a specifična forma tavanice omogućava savladavanje većih raspona i oslobađanje prostora za aktivnosti. Sama geometrija konstrukcije je uz to dominantan motiv u oblikovanju enterijera.sintezni paviljon
Konkurs za idejno rešenje Radio-televizije Vojvodine

Team of authors / Autorski tim:
Nikola Crevar
Jelena Despotović
Dejan Ecet
Stanislav Grgic
Jelena Atanacković Jeličić
Radomir Kojić
Igor Maraš
Saša Medić
Dragana Metikoš
Ivana Miškeljin
Rastko Nožinić
Đorđe Pušara
Milenko Radović
Tatjana Šolević
Marko Todorov

Location / Lokacija: Novi Sad
Designed / Godina projektovanja: 2014

1

2

3

4Medjunarodni konkurs za Umetničku galeriju Akademije likovnih umetnosti u Zagrebu (Aluartforum)

Team of authors / Autorski tim:
Nikola Crevar
Jelena Atanacković Jeličić
Dejan Ecet
Radomir Kojić
Igor Maraš
Ivana Miškeljin
Milenko Radović
Tatjana Šolević
Marko Todorov
Ivana Uroda
Location / Lokacija: Zagreb
Designed / Godina projektovanja: 2014OBRAZLOŽENJE KONCEPTA

Osnovna tendencija predloženog projekta je da se stopi sa okruženjem u mjeri u kojoj je to moguće . Metaforički rečeno, tišina umjesto buke i smirenost umjesto nametljivosti. Karakter i atmosfera okruženja su osnovna vodilja projektantskih odluka. Kao strategija odabran je suzdržan, sveden i racionalan pristup . Zadržava se osnovna geometrija, bojanje i materijalizacija ulice, kao i način funkcioniranja okruženja - prizemlje je transparentno, sagledivo sa ulice, dok su katovi dominantno pune plohe. Unutrašnjost objekta je organizirana tako da se maksimalno kontrolira upad prirodnog osvjetljenja i istovremeno omogućuje visoki stupanj fleksibilnosti u organizaciji izložbenih postava, pri čemu je uzeto u obzir da izložbeni eksponati mogu biti različitih dimenzija (dio izložbenih prostora visinski se proteže kroz dvije etaže). Fenestracija (preciznije , odnos punog i praznog na fasadi) podržava raster prozorskih otvora susjednih objekata (raster je približno 3m, slično kao osni razmak otvora na susjednim objektima), tumačen u okvirima suvremenog trenutka.

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA Objekt je organiziran u okviru sljedećih funkcionalnih cjelina: Prizemlje je namijenjeno javnom prostoru foajea s pratećim prostorima (galerijska prodavaonica, garderoba, toalet) i središnjem galerijskom prostoru, koji ima mogućnost otvaranja ka vanjskom prostoru/parku u slučajevima otvaranja izložbi ili kada je potrebno postav u unutarnjem prostoru povezati s parkom skulptura. U prizemlju se nalazi pristup teretnom liftu iz pasaža, koji povezuje depoe i galerije svih etaža, kao i pojedini tehnički prostori zadani projektim zadatkom (razvrstavanje otpada, protupožarni izlaz iz suterena). Na prvom katu se nalazi prostor stalnih i privremenih postava te dio zajedničkog prostora sa galerijom u prizemlju, a sve popraćeno potrebnim pomoćnim prostorima (spremišta, liftovi).
Na drugom katu je smješten dio privremenog postava i upravo s tim prostorom se definira područje javnog korištenja zgrade.
Ostali dio etaže s obzirom na korisnike ima dvojaki karakter. Prostori se prvenstveno koriste kao službene prostorije uz mogućnost povezivanja s prostorom za javna izlaganja.
Tu je fotografski studio, koji formira blok s arhivom za fotografije, film i video, soba za istraživanje za video i digitalni materijal i prostorijom za katalogiziranje i digitalizaciju. Posljednji, treći kat je prvenstveno namijenjen zaposlenicima galerije a sadrži urede, edukativnu radionicu, prostorije tehničkog osoblja, kafeteriju. U alternativnom načinu korištenja, neki od ovih prostora mogu postati polu ili potpuno otvoreni za posjetioce. U slučaju okupljanja većeg broja ljudi ( pri otvaranjima izložbi) moguće je povezivanje edukativne radionice sa kafeterijom ili terasom. NAČELNI PRIJEDLOG TEHNOLOŠKOG RJEŠENJA INSTALACIJA
U suteren je smješten najveći dio radno-tehničkih sadržaja.
Uz zapadni zabatni zid objekta predviđen je instalacijski šaht koji sadrži vertikalne vodove različitih vrsta instalacija . Šaht je povezan sa tehničkim podstanicama u suterenu, koje su pozicionirane tako, da je moguć horizontalni razvod ispod stropa suterena do dvorišne fasade (neophodan za klima komoru i agregat za električnu energiju). Kota prizemlja je povišena u odnosu na kotu terena s dvorišne strane. Svi sanitarni čvorovi u objektu su pozicionirani uz zapadni zabatni zid. Klimatizacija, grijanje i hlađenje su predviđeni kroz jedan sustav, čiji se horizontalni razvod vodi kroz spušteni strop po etažama. Alternativno, moguće je i podno grijanje povezivanjem na plinsku infrastrukturu u ulici i formiranjem plinske podstanice. Projektirana je pozicija agregata za električnu energiju. Sprinkler sustav se razvodi kroz spuštene stropove. KONSTRUKCIJA Konstrukcija objekta je armirano-betonska , s nosivim zidovima kao dominantnim vertikalnim nosačima i križno armiranom-betonskom pločom u horizontalnom smjeru . Iznad pasaža je predviđen konzolni prepust AB ploče . Na posljednjoj etaži (treći kat), nosivi AB zid uz stubište prelazi u niz čeličnih stupova , da bi se osigurao izravniji kontakt između unutarnjeg i vanjskog prostora .

MATERIJALI
Fasada objekta je obložena opekarskim proizvodima, kao reminiscencija na činjenicu da je na mjestu današnje Ilice nekada kopana glina – ilovača, koja se koristila za proizvodnju opekarskih proizvoda. Fasadni elementi nisu u dimenzijama standardne opeke (dimenzije su: 10-80x8cm), nego teže oblikom prikazati razvoj opekarske proizvodnje ovog lokaliteta. Fasadne obloge su sukladne sa bojama okolnih objekata (također izgrađeni od opeke, iako žbukane i bojene) i pozicionirane su nasumično generiranim rasporedom u raster definiran sljedećim dimenzijama: katnom visinom (po y osi) i 300 cm (razmak između osa otvora na drugim objektima u Ilici). Svi otvori su zastakljeni temoizolacijskim staklima, različite prozračnosti. Unutrašnjost objekta je ožbukana i obojena u bijelo. Podne plohe su izvedene poliranjem betona.

zagreb
Medjunarodni konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela starog centra u Sremskim Karlovcima i neposrednog okruzenja - otkup

Team of authors / Autorski tim:
Jelena Atanacković Jeličić
Marina Carević
Dejan Ecet
Tihomir Janjušević
Radomir Kojić
Milica Kostreš
Igor Maraš
Ivana Maraš
Ivana Miškeljin
Milenko Radović
Mirjana Sladić
Marko Todorov
konsultant: dr Milan Rapaić
Location / Lokacija: Sremski Karlovci
Designed / Godina projektovanja:


Predloženo rešenje se bazira na nekoliko osnovnih konceptualnih postavki:
Potpuno očuvanje postojećeg zaštićenog graditeljskog fonda,
Prostorno proširenje i programsko obogaćenje javnog prostora u centru Sremskih Karlovaca,
Integracija postojećih i novih sadržaja predloženim popločavanjem i zelenim površinama čiji se raspored/dizajn određuje optimizacionim algoritamima, a proizvod je složenih multikriterijumskih i kongnitivnih analiza pretvorenih prethodno u matematičke formalizme. Popločavanje je deo sistema vizuelnih komunikacija, kojim se naglašava i proširuje urbani i kulturni identitet Sremskih Karlovaca. Izvedeno je u granitnim pločama.
Uvođenje novih sadržaja (objekata) u urbanu strukturu Sremskih Karlovaca, čime je predviđen dalji razvoj ovog grada kao centra kulture, obrazovanja i turizma. Sadržaji su odabrani posebnom analizom, uzimajući pre svega u obzir istorijski, ali i današnji značaj ove urbane strukture, koji ne pripada samo stanovnicima Sremskih Karlovaca, već je deo najšireg nasleđa na ovim prostorima:
objekat akademske institucije koji je moguće koristiti kao kongresni centar (severoistočna parcela uz Magistralni put M-22),
spa centar (severozapadna parcela uz Magistralni put M-22) i
nova parkovska površina sa paviljonom namenjenim održavanju različitih vrsta manifestacija (parcela koja u postojećem stanju obuhvata tržni centar severno od Trga patrijarha Brankovića), koja je istovremeno i produžetak funkcije akademske institucije/kongresnog centra. Moguća namena obuhvata: manje koncerte, koktele, prijeme, održavanje degustacija vina, prodaja kuglofa i drugih proizvoda (trenutno smeštena na samom trgu), pijacu cveća i sve druge aktivnosti iz sfere promocije Sremskih Karlovaca kao izuzetno značajnog centra kulture i obrazovanja. Paviljon je moguće u potpunosti “otvoriti” (stakleni paneli se rotiraju oko vertikalne ose) i time ga u celosti sjediniti sa okružujućim parkom. Novoprojektovani park sa paviljonom na mestu sadašnjeg tržnog centra upotpunjuje vizuru sa centralnog trga i ima za cilj da simulira duh mesta (genius loci) kakav je nekad bio.
U ponuđenom rešenju sve komponente zahtevane raspisom konkursa su razmatrane integralno. Novoprojektovani objekti ostaju van obuhvata glavnog gradskog trga, stvarajući novu celinu koja programski nadopunjuje postojeću funkcionalnu bazu grada, kreirajući mogućnosti za dalji ekonomski razvoj.
Posebna pažnja je posvećena integraciji zaštićenog jezgra grada sa novim objektima, ali u maniru u kome su granice jasno prepoznatljive i to takve, da novi objekti ni na koji način ne konkurišu niti umanjuju vrednost postojećeg nasleđa. Elemenat koji ima za cilj da integriše zaštićeno jezgro i nove objekte je parter, čija algoritamski uređena logika materijalizuje načine korišćenja.
Novoprojektovani objekti i parterno rešenje manifestuju pristup koji ima za cilj da kreira tihu, otmenu i elegantnu atmosferu (odgovarajuću duhu Sremskih Karlovaca), nenametljivo uvodeći prednosti savremenih teorija i tehnologija, a koristeći tradicionalne materijale (granit kao oblogu trga i fasada novoprojektovanih objekata) u suzdržanim i strogo kontrolisanim geometrijama.
Zelene površine su zadržane u celosti, ali su redefinisane parterom uz uvođenje novih drvoreda (u zoni kanala). Postojeći drvored sa zapadne straneTrga Branka Radičevića je, takođe, popunjen novim sadnicama. Predviđena je dekorativna rasveta svih objekata na TrguBranka Radičevića i Trgu patrijarha Brankovića, čime se smanjuje potreba za osvetljenjem u samom urbanom prostoru trgova, iako je i ono predviđeno.
Pored područja najužeg gradskog centra sagledano je i njegovo šire okruženje, pri čemu su predložene dodatne intervencije koje bi doprinele integralnom razvoju Sremskih Karlovaca. Predviđeno je nekoliko novih centralnih sadržaja na lokacijama na obodu užeg gradskog jezgra, a na kojima se danas nalaze objekti manje vrednosti, van režima zaštite. Na ovaj način obezbeđeni su novi kapaciteti za razvoj, što je dodatno naglasilo već postojeću potrebu za proširenjem pešačke zone i stvaranjem šire mreže objekata centralnih sadržaja i uređenih ambijenata. Saobraćajno rešenje je transformisano upravo sa ciljem uvećanja površina namenjenih kretanju pešaka, dok su kolska kretanja ostala na obodu prostora. Predviđen je i sistem integrisanih saobraćajnica duž kojih se, unutar istog profila i na istom nivou kreću pešaci i vozila, u režimu koji prednost daje pešačkom kretanju. Površine za mirujući saobraćaj predviđene su na obodu užeg gradskog jezgra u vidu otvorenih parking površina manjeg kapaciteta i garaže uz objekat spa centra, koja je istovremeno namenjena i korisnicima centra i drugim posetiocima grada.
Finansijska racionalnost u realizaciji konkursnog rešenja
U predloženom rešenju, projektovano je ukupno:
28897 m2 površine popločane granitom
8680 m2 bruto površine spa centra sa javnom garažom
4200m2 bruto površine akademske ustanove/kongresnog centra
664m2 bruto površine paviljona u novoprojektovanom parku pored
Sokolskog doma (parkovska površina 1436m2)
Predložene faze izvođenja:
Privođenje nameni parcele spa centra. Od prihoda ostvarenih zakupom građevinskog zemljišta finansira se faza 2.
Izvođenje prvog dela granitnog popločavanja (Trg Branka Radičevića i Trg Patrijarha Brankovića) 8268 m2.
U trećoj fazi, izvodi se akademska ustanova/kongresni centar, koji mogu biti I privatna I budžetska investicija (u zavisnosti od karaktera ustanove).
Izvođenje ostatka poločavanja, park i paviljona (javne gradske površine).

122a2b3455a66a77a
Piazza disponibile | Only the impossible is real
Plato ispred Muzeja savremene umetnosti u Novom Sadu, pozivni konkurs


Team of authors / Autorski tim: 505 +
Saša Tkačenko
Igor Maraš
Dejan Ecet
Jelena Atanacković Jeličić
Radomir Kojić
Milica Kostreš
Ivana Maraš
Ivana Miškeljin
Mirjana Sladić
Marko Todorov
Location / Lokacija: Novi Sad
Designed / Godina projektovanja:


Piazza disponibile | Only the impossible is real Opis projekta
Projekat dogradnje i rekonstrukcije obuhvata: redefinisanje platoa (dimenzije, parter, pristupi, zelene površine, izgradnja stepenišne veze), izgradnju multifunkcionalnog paviljona na zapadnom obodu platoa i objekta postamenta (plinte). Projekat je u celini usmeren ka afirmisanju savremene umetnosti u našem društvu.
Redefinisanje platoa muzeja
U projektovanju novog partera platoa korišćeni su savremeni alati asocijativnog projektovanja, pri čemu se algoritamska rečenica formirala u odnosu na postojeće i nove prostorne/funkcionalne dominante (zgrada muzeja, novoprojektovani elementi i funkcije i karakter okružujućeg prostora). S tim u vezi i korišćeni materijali definisani su navedenim dominantama. Parter se tako formira u alternaciji zelenih površina, drvenog i granitnog popločavanja. Svi navedeni materijali zadovoljavaju zahteve projektnog zadatka u smislu atraktivnosti, ugradnje, održavanja, praktičnosti u eksploataciji i izdržljivosti. Zelene površine predviđene su u formi raster-trave sa zelenom plastičnom rešetkom, čime je omogućena velika nosivost i otpornost na dinamičko opterećenje. Drveno popločavanje čine drvene kocke – kaldrma visoke otpornosti na spoljašnje uticaje, što se postiže posebnom metodom obrade hrasta. Kontinuitet površine omogućava da se na platou održavaju različiti događaji koji bi predstavljali produženje funkcije muzeja (projekcije filmova, manji scenski ili muzički događaji, tribine i promocije). Površina je prilagođena principima dizajna-za-sve i kretanju vozila za prenošenje umetničkih dela.
Osvetljene platoa predviđeno je na dva načina – u formi horizontalnog (ambijentalnog) i vertikalnog (direktnog/usmerenog). Na obodu platoa je zadržana postojeća ograda, dok je ograda novoprojektovanog stepeništa (detaljniji opis u daljem tekstu) od stakla. Pozicija memorijalnog objekta je zadržana.
Multifunkcionalni paviljon
Projektom je predviđena izgradnja multifunkcionalnog paviljona, čije su namene definisane projektnim zadatkom: prostorija za pregledanje bibliotečke ili arhivske građe Muzeja, prostor u kojoj zaposleni mogu da prime posetioce, kafeterija za posetioce, prostor za organizaciju konferencija za štampu ili radionica za manje grupe, prostor za održavanje koktela i slično. Paviljon se nalazi na zapadnoj periferiji postojećeg platoa, sa kotom ravnog prohodnog krova koja je izjednačena sa kotom postojećeg platoa (ovim se praktično postiže proširenje piazza disponibile). Pozicija paviljona odabrana je sa idejom očuvanja kontinuiteta platoa i prepoznatljivosti zgrade Muzeja. Kota prizemlja ovog paviljona je na koti terena postojećeg parkinga između dve muzejske zgrade, odakle je i omogućen direktan ulaz u njega, čime se postiže nezavisnost radnog vremena paviljona od preostalog dela objekta Muzeja. Veza između paviljona i zgrade Muzeja se predviđa u drugoj fazi izgradnje paviljona, odnosno, njegovim proširenjem po severnom obodu platoa. Do druge faze, veza se ostvaruje preko stepeništa koje povezuje kotu piazza disponibile i kotu prizemlja paviljona.
Ovakvom dispozicijom paviljona plato praktično dobija dve nove staklene prosvetljene fasade koje doprinose vizuelnom, a posledično i fizičkom aktiviranju veze platoa sa okruženjem – Dunavskom ulicom i prostorom između dva muzeja.
Ova intervencija mogla bi predstavljati prvu fazu u formiranju jedinstvenog muzejskog kompleksa u Novom Sadu.
Postament (plinta)
Kao prva tema, razmatrana je mogućnost instaliranja umetničkog rada na koti platoa. Analiza je pokazala da bi instaliranje bilo kog umetničkog rada u permanentnom obliku moglo da izazove velike polemike. Iz tog razloga predviđen je postament (plinta), kao poligon za prikazivanje radova (skulptura, objekata, instalacija i slično) u formi privremene postavke, a po uzoru na projekat Fourth plinth u Londonu, koji je jedan od najboljih primera kako približiti savremenu umetnost širokim masama i doprineti podizanju svesti o širini koju ovaj pojam predstavlja. Plinta ima i dodatnu funkciju koja bi omogućila da se po bočnim zidovima, iznutra ka spolja, po potrebi projektuju video radovi. Kada nema skulpture na plinti ili nema projekcija, materijalizacija plinte omogućava isijavanje svetlosti iz njene unutrašnjosti, kao i različite svetlosne efekte koji mogu doprineti osvetljavanju platoa. Time bi se putem plinte na konstruktivan način otvorio prostor za razvijanje i realizaciju skulptura iz domena savremene umetnosti, a koja je nedovoljno zastupljena na našim prostorima. Mogućnost da se objekti smenjuju bi ukazala na koje se sve načine tretira skulptura danas, a istovremeno bi video umetnost izašla u javni prostor i ostvarila komunikaciju sa publikom koja nije stalni posetilac muzeja. Samim tim muzejski plato dobija potencijal da postane živo mesto koje bi svojim programom i u vreme kada muzej ne radi okupljalo ljude i doprinelo da grad dobije novi, atraktivni prostor. Takođe, ovim bi se na neformalan način omogućila neka vrsta edukacije publike kojoj je savremena umetnost nedovoljno poznata. Plato sa plintom ovim postaje svojevrstan most izmedju nove publike i MSUV.
Materijalizacija plinte bazira se na kontrastu dva materijala: betona i stakla. Transparente strane postamenta okrenute su ka novoprojektovanom stepeništu i Dunavskoj ulici, a njihove proporcije prilagođene su standardnim video formatima. Sam oblik plinte konkretno se referiše na arhitekturu muzeja.
Donji nivo plinte, kojem se pristupa preko novoprojektovanog stepeništa, služi kao tehnička etaža sa dvojakom funkcijom: za postavljanje opreme neophodne za izvođenje i prikazivanje umetničkih dela na i u plinti, kao i za odlaganje opreme potrebne za izvođenje dela performativnih umetnosti na platou.
page5image552
sl. 1. Prikaz dva različita scenarija upotrebe plinte na platou - kao svetlosna/video instalacija i kao plinta za 3D postavku
page6image560
sl. 2. Prikaz platoa sa paviljonom i plintom - pogled sa zapadne strane
page6image1656
sl. 3. Paviljon kao svetlosna instalacija - pogled sa severne strane (faza 2: povezivanje paviljona sa glavnim objektom toplom vezom)
page7image560
sl. 4. Prikaz enterijera multifunkcionalnog paviljona
page7image1376
sl. 5. Plato kao novi izložbeni prostor (instalacija Saše Tkačenka “Is this Real Life”)
page8image560
sl. 6. Prikaz glavnog pristupa Muzeju
page8image1376
sl. 7. Prikaz odnosa glavnog objekta Muzeja i novoprojektovanog paviljona - pogled iz Dunavske ulice
page9image560
sl. 8. Skulptura “Objekt H” autora Saše Tkačenka postavljena na plintu
page9image1576
sl. 9. Skulptura Marka Markovića postavljena na plintu
page10image552 page10image720
sl. 10/11. Plinta u funkciji svetlosne (sl.9) i video (sl.10) instalacije (korišćena video instalacija Saše Tkačenka “Perfect Ride”)
page11image264
sl. 12. Osnova platoa sa predlogom parternog uređenja
page12image264
sl. 13. Osnova multifunkcionalnog paviljona - scenario 1 (konferencijski prostor)
page13image264
sl. 14. Osnova multifunkcionalnog paviljona - scenario 2 (čitaonica / kafeterija)

Centralna zgrada Univerziteta u Novom Sadu - SPECIJALNO PRIZNANJE (NAGRADA SALONA) 19. SALONA ARHITEKTURE ZA 2013. GODINU U NOVOM SADU

Team of authors / Autorski tim: Igor Maraš
Jelena Atanackovic Jelicic
Milica Kostreš
Marija Doric
Marko Todorov
Darko Reba
Location / Lokacija: Novi Sad, Dr Zorana Đinđića bb
Designed / Godina projektovanja: 2008
Year of construction / Realizacija: 2011-13

Izgradnjom centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu kompleks univerzitetskog kampusa u Novom Sadu zaokružuje se kao celina. Skelet objekta izveden je devedesetih godina dvadesetog veka, prema prvobitnom projektu koje je izradilo preduzeće “Plan”. Autorski tim sa Departmana za arhitekturu i urbanizam nasleđuje ovu strukturu i na napuštenom armiranobetonskom skeletu razvija jedno novo programsko i oblikovno rešenje, primereno duhu vremena u kome nastaje i društvenom značaju koji sedište Univerziteta ima. Novoprojektovano rešenje Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu je zasnovano na integraciji sa prirodnim okruženjem, primeni savremenih arhitektonskih tehnologija i fleksibilnosti unutrašnjih prostora.


IMG_1150

IMG_1149

IMG_1145

IMG_1146

IMG_1147

IMG_1144


Enterijer Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu - SPECIJALNO PRIZNANJE (NAGRADA SALONA) 19. SALONA ARHITEKTURE ZA 2013. GODINU U NOVOM SADU

Team of authors / Autorski tim: Igor Maraš
Marko Todorov
Ivana Miškeljin
Jelena Atanackovic Jelicic
Radomir Kojic
Dejan Ecet
Tihomir Janjuševic
Location / Lokacija: Novi Sad, Dr Zorana Đinđića bb
Designed / Godina projektovanja: 2011
Year of construction / Realizacija: 2011-13

Rešenje enterijera Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu koristi se principima na kojima je zasnovano i arhitektonsko rešenje objekta. Centralni motiv pri konceptualnoj postavci predstavlja pitanje integracije spoljašnjeg prostora sa enterijerom i ostvarivanje fleksibilnosti prostora koja će omogućiti prilagodljivost budućim potrebama institucije čije je objekat sedište. Imajući u vidu društveni značaj objekta, pitanje izbora materijala bilo je takođe od velikog značaja.


IMG_1151

IMG_1152

IMG_1153


IMG_1154


Pristanišna zgrada Aerodroma Čenej

Team of authors / Autorski tim: Igor Maraš
Marko Todorov
Ivana Miškeljin
Jelena Atanackovic Jelicic
Radomir Kojic
Dejan Ecet
Tihomir Janjuševic
Location / Lokacija: Novi Sad, Čenej
Designed / Godina projektovanja: 2012
Year of construction / Realizacija:


Uobičajena je praksa da se aerodromski terminali doživljavaju, ali i projektuju kao tipični primeri “ne-mesta”.  Prostorno-programsko rešenje putničkog terminala regionalnog aerodroma Čenej predstavlja jedan pokušaj da se od te prakse odstupi i, umesto nje, predloži rešenje za koje autori smatraju da nudi viši stepen društvene i kulturne održivosti. Upotrebljena je metodologija arhitektonskog projektovanja koja jednovremeno uključuje veliki broj egzaktnih tehničkih i prostornih parametara kojima je definisana kompleksna arhitektonska funkcija, ali i čitav niz apstraktnih arhitektonskih parametara koji određuju identitet, značenje i percepciju mesta. Na taj je način formirana arhitektonska struktura u kojoj su svi tehnološki i funkcionalni procesi, enterijer objekta i elementi njegovog neposrednog okruženja duboko integrisani.
Identitet mesta određen je ravničarskim pejzažem, ležernom atmosferom okolnih salaša i senkama koje formiraju drvoredi koji se pružaju duž pristupnih komunikacija. Prepoznati kao nosioci identiteta mesta, drvoredi su zadržani odnosno reprodukovani i integrisani u enterijer. Predloženi kompleks pristanišne zgrade aerodroma Čenej sastoji se iz tri objekta: dolaznog i odlaznog terminala i upravne zgrade sa kontrolnim tornjem. Forma pojedinačnih objekata proizilazi iz arhitektonske funkcije, a fizička odvojenost terminala iz dihotomije osnovnih funkcionalnih procesa. Enterijeri oba terminala integrišu se sa pejzažem, otvarajući vizure ka pisti (odlasci) ili javnom prostoru spolja (dolasci).
(Aerodrom “Čenej” trenutno, prema Generalnom master planu saobraćaja u Srbiji, pripada tercijalnoj mreži aerodroma (aerodromi od lokalnog značaja). Izgradnjom pristanišne zgrade, aerodrom bi postao komercijalan i mogao bi da bude uključen u mrežu sekundarnih (regionalnih) aerodroma sa mogućnošću daljeg razvoja i uključivanja u mrežu primarnih aerodroma koju trenutno u našoj zemlji čine aerodromi “Nikola Tesla” u Beogradu i “Konstantin Veliki” u Nišu.
Transformacija sportskog i poljoprivrednog aerodroma u komercijalni od velikog je značaja za razvoj privrede na području Bačke i Banata, posebno ukoliko se uzme u obzir i predviđeni kargo terminal. Takođe, izgradnjom savremenog a kompaktnog putničkog terminala, stvorili bi se povoljni uslovi za razvoj low-cost saobraćaja koji je u našoj zemlji i dalje, čini se, nedovoljno razvijen. S tim u vezi, blizina Beograda može da se posmatra kao povoljnost, a ne kao problem. )
Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje predviđa izgradnju nove pristanišne zgrade koja bi zadovoljila zahteve transformacije aerodroma “Čenej” u komercijalni međunarodni aerodrom. Rešenje je tako koncipirano da ostavlja mogućnost daljeg razvoja i proširenja. Predviđena je, u prvoj fazi, izgradnja putničkog terminala i upravne zgrade (sa hitnim službama kao i službama održavanja i kontrole), dok je u drugoj fazi predviđena izgradnja kargo terminala.
Osnovni ulazni parametar bila je predviđena rekonstrukcija poletno-sletne staze kojom bi u konačnoj fazi aerodrom odgovarao referentnom kodu C-III, odnosno imao mogućnost da primi putničke i kargo avione srednje veličine (kritični tip vazduhoplova je Boeing 737).
Putnički terminal se sastoji iz dva objekta - terminala za dolazni i za odlazni saobraćaj. Prostorna organizacija svakog objekta prati tehničku proceduru i linije kretanja putnika, čime je postignut visok stepen fleksibilnosti i dobra iskorišćenost prostora. Rešenje pristanišne zgrade predviđa istovremeno opsluživanje do četiri leta. S tim u vezi, platforma za avione je dimenzija 300m x 95m i ima četiri stajanke za avione.


Screen Shot 2013-09-01 at 11.06.28 AM
Screen Shot 2013-09-01 at 11.07.12 AMScreen Shot 2013-09-01 at 11.07.31 AM
Screen Shot 2013-09-01 at 11.07.40 AMScreen Shot 2013-09-01 at 11.07.51 AM
Screen Shot 2013-09-01 at 11.08.02 AM
Screen Shot 2013-09-01 at 11.08.52 AMScreen Shot 2013-09-01 at 11.09.25 AMScreen Shot 2013-09-01 at 11.09.36 AM

Screen Shot 2013-09-01 at 11.09.56 AM


Screen Shot 2013-09-03 at 12.49.30 AM

Screen Shot 2013-09-03 at 12.49.38 AM


Screen Shot 2013-09-03 at 12.49.45 AMProjekat nove školske zgrade za potrebe Poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu

Team of authors / Autorski tim:
Marko Todorov
Jelena Atanackovic Jelicic
Radomir Kojic
Tihomir Janjuševic
Location / Lokacija: Novi Sad, Futog
Designed / Godina projektovanja: 2012
Year of construction / Realizacija:

Projekat nove školske zgrade za potrebe Poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu uslovljen je urbanističkim projektom kojim su striktno definisani gabariti i pozicija objekta. Konstruktivni sistem objekta sastoji se iz armirano betonskih nosećih zidova i ploča čime su omogućeni neprekinuti rasponi na fasadi, ali i između hodnika i učionica. Enterijer predstavlja iskorak iz uobičajene prakse projektovanja školskih prostora. Distinktivni karakter unutrašnjih prostora proizilazi iz novih prostornih odnosa koji nastaju u enterijeru, ali i iz redukovane upotrebe arhitektonskih materijala, lišene svakog oblika dekoracije. Prioritet je bilo formiranje prijatnih prostora za rad i boravak učenika. Staklene pregrade uvode se iz bezbednosnih,  funkcionalnih i estetskih razloga. Ukinuta je uobičajena podela na primarne i sekundarne prostore. Arhitektonski karakter svih prostora je ujednačen, tako da se dobija ambijent koji je prijatan za odvijanje nastave, vannastavne aktivnosti (internet centar, radionice...) ali i boravak dece. Centralno mesto zauzima hol koji ima karakter pjacete.image1

image2

image4


Deo enterijera zgrade Narodnog pozorišta u Subotici

(Pozorišni klub, restoran, kafeterija, sala za probe)
Team of Authors /Autorski tim: Ivana Miškeljin
Jelena Atanackovic Jelicic
Marko Todorov
Radomir Kojic
Vladimir Kubet
Vladan Varicak
Building / Objekat: National Theatre in Subotica / Narodno pozorište u Subotici
Location / Lokacija: Subotica
Designed / Godina projektovanja: 2011
Year of construction / Realizacija: 2011-

Rešenje dela enterijera Narodnog pozorišta u Subotici obuhvata četiri prostorne celine: prostor pozorišnog kluba, probne salu, restorana i kafe
poslastičarnicu. Osnovni zajednički pristup u rešavanju svih prostornih celina bazira se na potrebi za stvaranjem fleksibilnog prostora kao i stvaranju
različitih atmosfera unutar svakog prostora. Pretpostavljeni osnovni scenariji transformacije prostora obuhvataju i naglašavanje postojećih inspirativnih
elemenata u prostoru. Razrada svake celine je delo različitih autora.


cetvrta
druga
Prva
treca


Proširenje školske zgrade u Sremskoj Kamenici

Team of authors / Autorski tim:
Dejana Nedučin
Jelena Atanackovic Jelicic
Vladimir Kubet
Dejan Ecet
Location / Lokacija: Novi Sad, Sremska Kamenica
Designed / Godina projektovanja: 2013
Year of construction / Realizacija:

Screen Shot 2013-09-01 at 9.42.01 PM

Screen Shot 2013-09-01 at 9.42.09 PM

Screen Shot 2013-09-01 at 9.42.26 PM

Screen Shot 2013-09-01 at 9.42.35 PM


Višeporodično stanovanje u Novom Sadu

Team of authors / Autorski tim: Igor Maraš
Marko Todorov
Ivana Miškeljin
Jelena Atanackovic Jelicic
Dejan Ecet
Tihomir Janjuševic
Location / Lokacija: Novi Sad
Designed / Godina projektovanja: 2012
Year of construction / Realizacija:

Screen Shot 2013-09-01 at 11.18.04 AM

DIJAGRAMI


Book and Wine / Interior Design

Team of autors/Autorski tim: Jelena Atanacković Jeličić
Igor Maraš
Ivana Miškeljin
Dejan Ecet
Marko Todorov
Radomir Kojić
Location / Lokacija: Novi Sad
Designed / Projektovano: 2012
Year of construction / Realizacija: 2012

mikatransformacija

IMG_2433

IMG_2406

IMG_2328

IMG_2369

IMG_2219

IMG_2290IMG_2293

52

9

Projekat uređnja javne površine u zoni zgrade Narodnog pozorišta u Subotici

Team of autors/Autorski tim: Igor Maraš
Dejan Ecet
Milica Kostreš
Darko Reba
Building / Objekat: National Theatre in Subotica / Narodno pozorište u Subotici
Location / Lokacija: Subotica
Designed / Projektovano: 2011
Year of construction / Realizacija: 2011-

Sveprisutna je ideja o fasadi, omotaču, kao granici, prepreci, o nečemu što čuva i odvaja unutrašnjost objekta, njegovu privatnost od spoljašnjeg javnog
prostora. U slučaju Subotičkog pozorišta, postoji intencija, barem jednim delom, i u određenom vremenskom periodu, da se ova granica poništi, ili
barem učini što nestalnija.
Dakle, ovakvim tretiranjem fasade „se prestaje sa privilegovanjem vertikalnog“, a to omogućava uvođenje horizontalne ravni, kao omotača u koji ćemo
mapirati odnose između spoljašnjeg i unutrašnjeg, izolovanja i propusnosti, programa i konteksta...
Projekat predstavlja jedan novi pristup u projektovanju koji se naziva “bottom-up”, koji se odnosi na hijerarhiju u procesu projektovanja u kojem se
koristi napredna računarska tehnika da bi se ulazne vrednosni odnosno inputi algoritmom generisali i oblikovali formu.
Za formaciju jedinica korišćen je genetički algoritam koji formira jedinice po prethodno definisanim pravilima. Kao inicijalni kriterijum izabrani su parterni
prostori pozorišta koji su predstavljeni kao atraktori odnosno njihova atrakcija je iskorišćena kao ulazni podatak za formiranje popločavanja.

Pasted Graphic 4

Pasted Graphic 5


Objekat predškolske ustanove u Novom Sadu (ulica Antona Urbana)

Team of Authors /Autorski tim: Igor Maraš
Marko Todorov
Ivana Miškeljin
Building / Objekat: Kindergarten in Antona Urbana Street / Predškolska ustanova u ul. Antona Urbana
Location / Lokacija: Novi Sad
Designed / Godina projektovanja: 2009
Year of construction / Realizacija: 2010
Awards / Nagrade: Awarded design at the Annual architecture exhibition in Novi Sad for best realized building in year 2010.
Nagrada Salona arhitekture u Novom Sadu za najbolji izvedeni objekat u 2010.

Projektovani objekat predstavlja aneks postojećeg kompleksa predškolske ustanove u novosadskom naselju Satelit. Kontekst u kojem se objekat
nalazi tipičan je urbani pejsaž radničkih naselja građenih šezdesetih godina dvadesetog veka na području bivše Jugoslavije. Gusto zelenilo kojim je
parcela izolovana od okruženja, poslužilo je kao paspartu za novoprojektovani objekat, postavljen tako da se sagledava pre u kontekstu zelenila nego
postojećeg kompleksa. Jednostavan i snažan volumen bele boje upotpunjen je precizno rešenim detaljima.

Pasted Graphic 6

Pasted Graphic 7

Pasted Graphic 8


Dogradnja osnovne škole u Novom Sadu

Team of Authors /Autorski tim: Igor Maraš
Jelena Atanackovic Jelicic
Milica Kostreš
Marko Todorov
Building / Objekat: “Žarko Zrenjanin” Elementary School / Osnovna škola “Žarko Zrenjanin”
Location / Lokacija: Novi Sad
Designed / Godina projektovanja: 2008
Year of construction / Realizacija: 2009

U Bulevaru Despota Stefana, u novosadskom naselju Liman 3, izgrađena je 1981. godine zgrada Osnovne škole Žarko Zrenjanin. Sredinom prve
decenije dvadeset prvog veka, potrebe za nastavnim prostorom prevazišle su projektovane kapacitete. Projektnim zadatkom i urbanističkim uslovima
zahtevana je dogradnja novog volumena u zoni iznad ulaza i postojećeg nastavnog bloka. Projektantsko polazište bilo je da se u striktno definisanom
programskom i prostronom okviru uvede jedna nova, vizuelno nenametljiva struktura koja neće poremetiti zatečene oblikovne i funkcionalne odnose.

Pasted Graphic 9

Apart hotel (asistentski dom) u Novom Sadu

Team of Authors /Autorski tim: Igor Maraš
Jelena Atanackovic Jelicic
Ivana Miškeljin
Marko Todorov
Building / Objekat: Apartment building for Employees of University of Novi Sad / Apart hotel (asistentski dom) Univerziteta
u Novom Sadu
Location / Lokacija: Novi Sad
Designed / Godina projektovanja: 2008
Year of construction / Realizacija: 2011-

Objekat asistentskog doma planiran je na lokaciji u okviru kampusa Univerziteta u Novom Sadu, uz Bulevar Cara Lazara. Programski, objekat
je planiran sa 30 apartmana za privremeni smeštaj naucnih radnika (odatle naziv “apart hotel”), univerzitetskom knjizarom i poslovnim
sadržajima u prizemlju. Ukupna površina je oko 1700 m2.

Pasted Graphic 10


Enterijer studentske službe Fakulteta tehnickih nauka

Team of Authors /Autorski tim: Marko Todorov
Ivana Miškeljin
Building / Objekat: Faculty of Technical Sciences / Fakultet tehnickih nauka
Location / Lokacija: Novi Sad
Designed / Godina projektovanja: 2010
Year of construction / Realizacija: 2011

Fakultet tehnickih nauka razvio se u proteklih pet decenija iz Mašinskog fakulteta sa relativno malim brojem studenata u najvecu visokoškolsku
ustanovu u Srbiji sa cetrnaest departmana. Problem rapidnog povecanja broja studenata i razvoj fakulteta su zahtevi koje postojeca prostorna
organizacija zgrade Fakulteta tehnickih nauka nije mogla da odgovori. Iz tog razloga je, odlukom Dekana, odobren transformacija studentske
službe prema projektu Departmana za arhitekturu i urbanizam. Koncept je zasnovan na oslobaanju prostora kroz uklanjanje suvišnih
pregrada i postizanja, kroz upotrebi savremenih materijala i arhitektonskih tehnologija, vizuelnog jedinstva tri prostorna plana - spoljašnjeg
prostora, prostora namenjenog radnicima i prostora pristupnog hola.

IMG_1143


Muzej savremene umetnosti Vojvodine (konkursni rad)

Team of Authors /Autorski tim: Jelena Atanackovic Jelicic
Bojana Miškeljin
Ivana Miškeljin
Marko Todorov
Stanislav Grgic
Emir Hadžiahmetovic
Building / Objekat: Museum of Contemporary Art of Vojvodina / Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Location / Lokacija: Novi Sad
Designed / Godina projektovanja: 2007
Awards / Nagrade: Mention at International architecture and urban design competition / Otkup na meunarodnom
arhitektonsko-urbanistickom konkursu

Muzej Savremene umetnosti Vojvodine je koncipiran istovremeno kao urbani prostor i kao „dogaaj“. Ideja je podržana kroz opnu, sadržaje za
medijske dogaaje, ali najviše kroz nove prostorne odnose koji su formirani pokretanjem terena. Na kognitivnom nivou „brdo“ teži stvaranju
osecaja dogadjaja kod korisnika i na ta nacin ih „poziva“ u objekat. Na funkcionalnom nivou brdo povezuje objekat sa okruženjem, istovremeno
otvarajuci vizure ka reci i parku.

23 copy

pasted-graphic-12


Trg Republike sa Ribljom pijacom (konkursni rad)

Team of Authors /Autorski tim: Bojana Miškeljin
Ivana Miškeljin
Marko Todorov
Building / Objekat: Republic Square with Fish Market / Trg Republike sa Ribljom pijacom
Location / Lokacija: Novi Sad
Designed / Godina projektovanja: 2009
Awards / Nagrade: Third prize at International architecture and urban design competition / Treca nagrada na
meunarodnom arhitektonsko-urbanistickom konkursu

Arhitektonsko – urbanisticko rešenje predstavlja strukturu koja je presecena linearnim potezom – pešackom ulicom u pravcu istok – zapad.
Probijanjem pešacke ulice formira se vizura na Sabornu crkvu Svetog Georgija koja dominira prostorom, Zelenim trgom. Pešacka ulica
povezuje novoformirani Zeleni trg sa ulicom Miloša Bajica koja izbija na Dunavski kej. Zasecanjem strukture linearnim potezom formirane su
celine s razlicitim sadržajima. Sa jedne strane novoformirane pešacke ulice predviena je zelena pijaca, a sa druge strane je predviena tržnica
sa lokalima.
Zeleni trg predstavlja deo mreže javnih ureenih površina gradskog centra. Gimnazijska ulica povezuje glavne pešacke ulice sa Trgom Republike
tj. Zelenim trgom. Dominantni objekat na trgu je zgrada kulturno informativnog centra. Preplitanjem strukture, integrisanjem zelenila u
objekat i prelaskom površine (trga) u volumen (objekta), naglašen je atrijum koji posetioca uvodi u prostor foajea kulturno informativnog
centra. Foaje predstavlja vezu izmeu trga i javne podzemne garaže.

Pasted Graphic 14

Pasted Graphic 15

Pasted Graphic 16

© 2013 kabinet 505